Konkurs fotograficzny Skarby Małopolski 2013

„Skarby Małopolski 2013 – zatrzymany w kadrze świat… który odchodzi” to temat tegorocznej edycji konkursu fotograficznego „Skarby Małopolski”, organizowanego przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach XV Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego.

Po raz kolejny patronat nad wydarzeniem objęli: Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego, oraz Kazimierz Barczyk, Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego. Celem tegorocznej edycji konkursu jest wieloaspektowa dokumentacja i prezentacja dziedzictwa kulturowego regionu, odkrywanie nieznanych i zapomnianych obszarów związanych z kulturotwórczą działalnością człowieka oraz prezentacja rzeczywistości w różnych aspektach życia człowieka w kontekście przemijania. To także próba zachowania dla przyszłych pokoleń ważnych – a zagrożonych zapomnieniem – elementów tworzących nasze kulturowe dziedzictwo.

Informacje na stronie internetowej Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Nagroda Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego

Nagroda wynosi 15 000 zł i jest przyznawana za całokształt działalności oraz za realizację wartościowych projektów na obszarze Małopolski w zakresie:

  • dbałości o zachowanie zabytkowych obiektów architektury drewnianej, ich utrzymanie i należyte wykorzystanie, w tym zapobieganie zagrożeniom mogącym powodować ich niszczenie,
  • adaptacji zabytkowych obiektów architektury drewnianej do nowych funkcji związanych z turystyką, kulturą i nauką oraz na inne cele publiczne,
  • adaptacji zabytkowych obiektów architektury drewnianej do celów mieszkaniowych i działalności gospodarczej,
  • przeprowadzonych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowych obiektach architektury drewnianej,
  • badania i dokumentowania zabytkowych obiektów architektury drewnianej,
  • promocji zabytkowych obiektów architektury drewnianej,
  • ożywiania zabytkowych obiektów architektury drewnianej m.in. poprzez organizację koncertów, wystaw i innych wydarzeń artystyczno-kulturalnych i naukowych.

Nagrodę przyznaje się jako indywidualną lub zbiorową za wspólne dokonania.
Warunkiem przystąpienia do konkursu było dostarczenie zgłoszenia kandydata do nagrody – na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu Nagrody Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego wraz z załącznikami określonymi w w/w regulaminie – w terminie do 20 marca 2013 roku.
Szczegółowe informacje wraz z Regulaminem Nagrody Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego są dostępne na stronie internetowej pod adresem www.malopolskie.pl/kornecki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
Tegorocznego laureata poznamy podczas uroczystości wręczenia Nagrody im. Mariana Korneckiego przez Marszałka Województwa Małopolskiego, która odbędzie się 25 maja 2013 roku w kościele pw. św. Leonarda w Lipnicy Murowanej.

X Konkurs plastyczno-edukacyjny „Skarby Małopolski”

W tegorocznej edycji nauczyciele i animatorzy kultury zostali zaproszeni do realizacji projektu edukacyjnego, który w kontekście bliskiego dziedzictwa kulturowego realizuje elementy podstawy programowej, rozwija kompetencje, jest interdyscyplinarny, wykorzystuje grę jako punkt wyjścia lub dojścia. Natomiast zadaniem młodzieży było przygotowanie prac plastycznych interpretujących dziedzictwo i nawiązujących do tematu gry (gry planszowe, terenowe, turnieje rycerskie, sport, zabawa itp.), lub stworzenie gry, której elementy podlegają ocenie jury plastycznego.

Najlepsze prace plastyczne zostaną zaprezentowane na wystawie w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie, której otwarcie zaplanowano na 21 maja. Wystawie będzie towarzyszyć katalog cyfrowy, w którym oprócz prac plastycznych znajdą się także nagrodzone opisy projektów, mogące stanowić niezastąpioną pomoc naukową przy przygotowywaniu zajęć związanych z dziedzictwem kulturowym.

Celem konkursu dla nauczycieli i animatorów jest nawiązanie osobistych relacji z dziedzictwem lokalnym, zainspirowanie uczniów do realizacji prac plastycznych lub stworzenia gry, zwrócenie uwagi na dziedzictwo bliskie, propagowanie edukacji interdyscyplinarnej i opartej na doświadczeniu, wsparcie poszukiwań tożsamościowych uczniów i nauczycieli. Celem konkursu dla młodzieży jest nawiązanie osobistych relacji z dziedzictwem i wyrażenie doświadczeń w formie plastycznej – stworzenie własnych wypowiedzi plastycznych interpretujących dziedzictwo.

Werdykt jury

Patronat nad X edycją konkursu plastyczno-edukacyjnego „Skarby Małopolski” objęła Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

„Skarby Małopolski” to konkurs plastyczno-edukacyjny towarzyszący Małopolskim Dniom Dziedzictwa Kulturowego, którego celem jest wdrażanie nowych metod i narzędzi pracy z dziedzictwem kulturowym regionu. Jedną z istotnych cech konkursu jest praca metodą projektu, wykorzystywana do rozwoju kluczowych kompetencji wśród młodzieży. Na „Skarby Małopolski” składają się: konkurs prac plastycznych dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz konkurs scenariuszy zajęć i warsztatów dla nauczycieli i animatorów kultury.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Zakończenie konkursu tematycznego „Przymusowi emigranci II wojny światowej. W 70. rocznicę tragicznej śmierci Premiera i Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego”

W piątek, 17 maja 2013 roku, o godz. 11.00 w Muzeum Armii Krajowej w ramach XV Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego odbędzie się uroczyste zakończenie konkursu tematycznego Przymusowi emigranci II wojny światowej. W 70. rocznicę tragicznej śmierci Premiera i Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego.

Organizatorami konkursu na zlecenie Małopolskiego Kuratora Oświaty byli Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie i Województwo Małopolskie oraz Uniwersytet Jagielloński.

Konkurs adresowano do uczniów szkół gimnazjalnych województwa małopolskiego. Jego celem było zainteresowanie młodzieży najnowszą historią Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Premiera i Naczelnego Wodza, gen. Władysława Sikorskiego, w roku siedemdziesiątej rocznicy jego śmierci oraz losów żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w czasie wojny i po jej zakończeniu.

Podczas uroczystości laureatom i finalistom oraz ich opiekunom naukowym wręczone zostaną nagrody ufundowane przez Samorząd Województwa Małopolskiego, Dyrektora Instytutu Historii UJ, Dyrektora Oddziału IPN w Krakowie.

Uroczystość zakończy projekcja filmu historycznego w reżyserii Dariusza Walusiaka oraz zwiedzenie Muzeum AK.